YNTELLEKTUELE EIGENDOMSRJOCHTEN

Yn gefal fan soargen of klachten oer de mooglike skending fan rjochten fan yntellektuele eigendom, folje it formulier hjirûnder yn om de spesifike rjochten te identifisearjen en de beskuldigde produkt (en).